tomori nagamoto's oriental white stork

Art of oriental stork

11/04/2016

Art of oriental stork, a group exhibition of five artis […]